Urgentietrousse

Voorschrijven van geneesmiddelen voor de urgentietrousse

Onder urgentietrousse verstaat men (cfr. KB 2009 Onderrichtingen voor apothekers ) ‘de trousse van de voorschrijver die de geneesmiddelen voor menselijk gebruik bevat bestemd om, bij dringende noodzaak, onmiddellijk toegediend te worden door de voorschrijver aan zijn patiënt’.

Bij het voorschrijven dienen de volgende voorwaarden in acht genomen te worden:

1. De arts stelt een origineel, gedateerd en ondertekend document op. Noteer dat het in principe niet noodzakelijk is dat hiervoor een ‘RIZIV-voorschrift’ gebruikt wordt.

2. Het document bevat verder:

- de naam en het adres van de voorschrijver;

- de vermelding ‘urgentietrousse’.

De voorschrijver dient dit document persoonlijk en rechtstreeks aan de apotheker van zijn keuze te bezorgen. Tevens moet de voorschrijver persoonlijk de betreffende geneesmiddelen in ontvangst nemen van de apotheker. Het afhalen van geneesmiddelen voor de urgentietrousse kan dus niet uitbesteed worden.

Slaap- en verdovende middelen of psychotrope stoffen kunnen enkel afgeleverd worden door een apotheker die in dezelfde provincie gevestigd is als de voorschrijver.

Verder zal de apotheker de aflevering van de geneesmiddelen voor de urgentietrousse behandelen als elke andere aflevering van voorschriftplichtige geneesmiddelen, en de aflevering inschrijven in het geïnformatiseerde register van geneesmiddelen en voorschriften. Ook r zal hij het betreffende document minstens 10 jaar bewaren. Na verloop van 30 jaar moeten deze documenten vernietigd worden.

Tot slot: aangezien het niet gaat om een voorschrift op naam van een welbepaalde patiënt is het nooit mogelijk om geneesmiddelen voor de urgentietrousse te verkrijgen aan terugbetalingstarief.

Voorbeeld van inhoud van urgentietrousse